***گواهی های شرکت در کنفرانس***

قابل توجه شرکت کنندگان محترم دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

گواهی های پذیرش مقاله، ارائه شفاهی مقاله، برگزاری کارگاه آموزشی، و شرکت در کارگاه آموزشی آماده و چاپ شده و از طریق پست الکترونیک برای افراد ارسال خواهد شد. قابل ذکر است شرکت کنندگانی که مقالات آنها در کنفرانس پذیرفته شده است می توانند گواهی پذیرش مقاله خود را با مراجعه به دبیرخانه کنفرانس دریافت نمایند.