*** قابل توجه نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده در دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران ***

ضمن تبریک به شما عزیزان، اعلام می دارد که نظر به چاپ قسمت های چکیده و واژگان کلیدی در دفترچه مقالات کنفرانس و همچنین آماده سازی جهت ارسال مقالات منتخب برای داوری در فصلنامه علمی پژوهشی فرماندهی و کنترل، نویسندگان محترم تا تاریخ 18 بهمن ماه فرصت دارند تا با مراجعه به صفحه کاربری خود، نسبت به اصلاح موارد زیر اقدام نمایند:

1-    ابتدا وارد صفحه کاربری خود شده و از طریق گزینه ارسال و پیگیری مقاله بر روی کد مقاله پذیرفته شده خود که برای بازنگری ارسال شده است، کلیک نمایید.

2-    تمامی اطلاعاتی که توسط فرد نویسنده در زمان ارسال مقاله وارد شده بود، برای ویرایش در دسترس است. عنوان، چکیده و کلیدواژگان مقاله نهایی خود را مجدد در سامانه بررسی نمایید و در صورت نیاز، ویرایش کنید.


3-    فایل نهایی مقاله خود را که حتما می بایست براساس فرمت ارائه شده در سامانه می باشد را پس از ویرایش نهایی به دو صورت word و pdf مجدد بارگزاری نمایید. (میتوانید فایل های قبلی خود را حذف و فایل های جدید را با ساختار "ویرایش نهایی + نام مقاله " بارگزاری نمایید.)

قالب نهایی مقاله

4-    پس از بازبینی اطلاعات وارد شده مقاله خود را ارسال نهایی کنید.

بدیهی است که هرگونه نقص در موارد فوق موجب حذف مقاله شما از دفترچه کنفرانس و ممانعت از ارسال مقاله به فصلنامه خواهد شد.