این کنفرانس با هدف گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی و اعتلای علوم و فناوری «فرماندهی، کنترل، مخابرات، رایانه و اطلاعات» (C۴i)  و کمک به توسعه کمی و کیفی نیرو‌های متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی، مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، دفاعی و ارتقای علوم و دانش نیروی انسانی است.