برگزاری کارگاه آموزشی با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی
1399-08-11
برگزاری کارگاه آموزشی با همکاری پژوهشکده سوانح طبیعی

با توجه به محورهای دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، بویژه موضوع سیاست ها، راهبردها و معماری فرماندهی و کنترل و نیز فرماندهی و کنترل در بحران های غیر مترقبه، پژوشکده سوانح طبیعی بعنوان مدیر طرح تدوین اسناد، برنامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون مدیریت بحران کشور کارگاهی با عنوان " راهبردها و اهداف سند ملی مدیریت بحران " را  برگزار خواهد کرد.