برگزاری کنفرانس بصورت ترکیبی ( مجازی و حضوری بصورت محدود)
13 مهر 1399
برگزاری کنفرانس بصورت ترکیبی ( مجازی و حضوری بصورت محدود)

با توجه به شیوع بیماری کرونا و برای حفظ سلامت دانشمندان و محققان محترم در طی مراحل برگزاری کنفرانس، با تصمیم کمیته اجرایی تمامی بخش های کنفرانس به همراه کارگاه های آموزشی بصورت ترکیبی ( مجازی و حضوری بصورت محدود) در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه 1399 انجام خواهد شد.