چاپ مقالات برگزیده در فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل
1399-05-27
چاپ مقالات برگزیده در فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل

با توجه به تفاهم های به عمل آمده، مقالات برگزیده این کنفرانس در فصلنامه علمی - پژوهشی فرماندهی و کنترل چاپ خواهند شد.