برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 جنگ شناختی- چارچوب و الزامات
1399-11-04 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
دکتر سیدمحمد مهدوی (عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر- مشاور عالی ریاست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی) دکتر نوید نصر ( مدیرعامل شرکت دانش بنیان آزمونگران شناختی ایرانیان)
2 معماری C4ISR با کمک نرم افزار Enterprise Architect
1399-11-04 10:00-12:00
اتاق مجازی 1 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
دکتر امیر محترمی
3 اینترنت اشیاء
1399-11-04 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
مهندس علیرضا خبازان
4 زیرساخت توسعه سامانه های مبتنی بر سامانه های اطلاعات جغرافیایی
1399-11-04 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
مهندس مصطفی سلطان آبادی- دکتر سعید بیگدلی- مهندس احمد زمانی
5 شبکه سازی ارتباطات تاکتیکی
1399-11-04 13:00-15:00
1399-11-04 15:15-17:00
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
دکتر سجاد پورسجادی مهندس پوریا قلی پور
6 کارگاه آموزشی زیرساخت فرماندهی و کنترل
1399-11-04 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 2 30
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
مرتضی بهنیافر- حسین بروغنی- سعید بیگدلی
7 رزمایشگاه پدافند هوایی منطقه‌ای
1399-11-04 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
داود فرجیان
8 بازآفرینی نظام آموزشی در عصر انقلاب چهارم صنعتی (education 4.0)
1399-11-05 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
محمدرضا کریمی قهرودی
9 جنگ‌های شناختی، جنگ‌های آینده
1399-11-05 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
گروه علمی نوآوری شناختی و رفتاری ( نُشور)
10 راهبردها و اهداف سند ملی مدیریت بحران
1399-11-05 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
پژوهشکده سوانح طبیعی
11 چشم اندازها، تصاویر و طرح های آینده توسعه صنعتی کشورهای پیشتاز
1399-11-05 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
محمدرضا کریمی قهرودی
12 کاربرد یادگیری ماشین در تحلیل بازارهای مالی
1399-11-05 13:00-15:00
1399-11-05 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
ابوالفضل تذری
13 مدیریت کرونا در سطح سازمان با استفاده از ماژول کووید 19 سامانه My HSE تجربیات پیاده سازی دانشگاه الزهرا (س)
1399-11-05 13:00-15:00
1399-11-05 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 1 30
800,000 ریال
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
دکتر محمد سعید نایبی
14 کارگاه محاسبات معنایی
1399-11-05 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
مهدی امجدی
15 حاکمیت سایبری و ابزارهای تحقق آن
1399-11-06 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
میثم کاظم زاده
16 ارایه اینترنت جهانی بر مبنای زیرساخت فضا پایه
1399-11-06 10:00-12:00
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
شاپور کرامت، شرکت رایان مهر
17 فناوری های نوین سامانه های فرماندهی و کنترل
1399-11-06 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
امین رستگار- سیددانیال بیدگلی
18 مسیریابی در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی
1399-11-06 13:00-15:00
1399-11-06 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 1 30
دانشجویی 800,000 ریال
آزاد 4,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
دکتر سجاد پورسجادی - مهندس علی جوادی فر
19 پایش و رفتار سنجی کیفیت نرم افزارهای فرماندهی و کنترل
1399-11-06 13:00-15:00
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
آزاده کراری- سید محمدیاسر میرفردوس
20 تاب آوری سیستم های فرماندهی و کنترل در مقابل تهدیدات سایبری
1399-11-06 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 3 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
دکتر علی محمد امین زاده
21 فرماندهی و کنترل زیست بوم دانایی: آرایه سامانه های مدیریت دانایی
1399-11-06 15:15-17:15
اتاق مجازی شماره 2 30
دانشجویی 500,000 ریال
آزاد 2,000,000 ریال
اعضای حمایت کنندگان کنفرانس 0 ریال
دکتر امیر محترمی- دکتر افشین علیپور