دکتر محمدرضا عارف
رئیس کمیته سیاستگذاری همایش
انجمن c4i
پست الکترونیکی: info [at] ic4i.ir
دکتر ابوطالب شفقت
رئیس همایش
دانشگاه
پست الکترونیکی: shafeghat [at] ic4i.ir
دکتر علی‌جبار رشیدی
دبیر همایش
دانشگاه
پست الکترونیکی: rashidi [at] ic4i.ir
دکتر امیر محترمی
دبیر علمی کنفرانس
دانشگاه
پست الکترونیکی: mohtarami [at] mut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر حسن کشاورز
دبیر اجرایی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: keshavarz [at] ic4i.ir
مهندس پوریا قلی پور
عضو کمیته برگزاری
دانشگاه صنعتی مالک اشتر / مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر / پژوهشکده فناوری اطلاعات و فرماندهی و کنترل
پست الکترونیکی: pgh.nic1852 [at] gmail.com