آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-11-08
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-10-10
تاریخ شروع کنفرانس
1399-11-07
تاریخ پایان کنفرانس
1399-11-08