مقالات فارسی

 • اعمال اصلاحات درخواستی از سمت داوران محترم (در صورت وجود) در نسخه نهایی مقاله
 • آماده سازی مقاله در فرمت نهایی معرفی شده از طرف کنفرانس (نیاز به Office نسخه 2013 به بعد):

 

قالب فایل نهایی فارسی ( Word )

 

 • نام‌گذاری نسخه pdf و word مقاله به صورت paper_ID که ID همان شناسه مقاله در سامانه کنفرانس می‌باشد که در هنگام ارسال، به هر مقاله اختصاص داده شده است. ایجاد یک فایل فشرده (zip) شامل فایل word و pdf مقاله و بارگذاری آن در سامانه کاربری در بخش فایل نهایی مقاله. در صورتی که مقاله در فرمت latex تهیه شده است، پوشه محتوای فایلهای latex به صورت paper_ID نام گذاری شده و به همراه فایل pdf  به صورت zip فشرده شده و در سامانه بارگذاری گردد.

   توجه :

 • مطابقت زبان مقاله، عنوان مقاله (در صورت عدم درخواست تغییر از سوی داور) و نیز ترکیب و ترتیب نویسندگان در نسخه نهایی در مقایسه با نسخه اولیه ضروری است.
 • چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده، عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.

 

 

مقالات انگلیسی ( اصلاح خواهد شد )

 • اعمال اصلاحات درخواستی از سمت داوران محترم (در صورت وجود) در نسخه نهایی مقاله
 • آماده سازی مقاله در فرمت نهایی معرفی شده از طرف کنفرانس: به وجود متن کپی رایت در پاورقی صفحه اول (978-1-7281-7296-5/20/$31.00 ©2020 IEEE) و نام کنفرانس در سربرگ (7th Iranian Conference on radar and surveillance systems ) و عدم شماره گذاری صفحات توجه شود:

قالب فایل نهایی انگلیسی (word)

 

 

 • استفاده از سامانه IEEE PDF eXpress برای تبدیل مقاله به فرمت pdf و کسب تائید صحت فرمت مقالات. (راهنمای استفاده از IEEE PDF eXpress)
 • نام‌گذاری نسخه pdf و word مقاله به صورت paper_ID که ID همان شناسه مقاله در سامانه کنفرانس می‌باشد که در هنگام ارسال، به هر مقاله اختصاص داده شده است (برای نسخه pdf بایستی از خروجی سامانه IEEE PDF eXpress استفاده شود).
 • ایجاد یک فایل فشرده (zip) شامل فایل word و pdf مقاله و بارگذاری آن در سامانه کاربری در بخش فایل نهایی مقاله. در صورتی که مقاله در فرمت latex تهیه شده است، پوشه محتوای فایلهای latex به صورت paper_ID نام گذاری شده و به همراه فایل pdf که توسط IEEE PDF eXpress تائید شده است به صورت zip فشرده شده و در سامانه بارگذاری گردد.
 • تکمیل فرم کپی‌رایت IEEE: در ایام پیش رو ایمیلی از طرف IEEE به ازای هر مقاله‌ی پذیرفته‌شده برای نویسنده‌ی مسئول ارسال خواهد شد که ایشان باید بر اساس دستورالعمل داده‌شده فرم کپی‌رایت را تکمیل نموده و تایید نمایند. تنها تکمیل و تایید فرم کپی رایت کافی است و نیازی به ارسال آن به کنفرانس نمی باشد.

   توجه :

 • مطابقت زبان مقاله، عنوان مقاله (در صورت عدم درخواست تغییر از سوی داور) و نیز ترکیب و ترتیب نویسندگان در نسخه نهایی در مقایسه با نسخه اولیه ضروری است.
 • در صورت عدم بررسی و تائید pdf مقاله از طریق IEEE PDF eXpress، عدم تکمیل فرم کپی‌رایت و عدم ارائه‌ مقاله در کنفرانس، مقاله در IEEE نمایه نخواهد شد.
 • به دلیل آنکه مقالات قبل از ارسال به IEEE مشابهت‌یابی می‌شوند، چنانچه درصد مشابهت یک مقاله در کل بیشتر از ۳۰ درصد باشد و یا مشابهت آن با یک مقاله دیگر بیشتر از ۱۰ درصد باشد، مقاله برای نمایه‌سازی به IEEE ارسال نخواهد شد.
 • چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده، عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.