شعار کنفرانس:

"فرماندهی و کنترل هوشمند: بحران های فراگیر"