با هدف بهره وری موثر از رویداد دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران، سلسله نشست های تخصصی زیر پیرامون محورهای کنفرانس با حضور جمعی از اندیشمندان، محققان و صاحب نظران برگزار شد:

نشست تخصصی فرماندهی و کنترل بحران کرونا


نشست تخصصی ماهواره های منظومه کوچک


نشست تخصصی شبکه ملی اطلاعات