نویسنده ارسال کننده مقاله باید متعهد شود که :

1- مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی ایشان (و همکاران) بوده و در مواردی که از دستاوردهای تحقیقاتی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط و رویه معمول، مشخصات منابع مورد استفاده درج شده است.

2- مقاله ارسالی (و یا ترجمه آن) و یا مقاله ای با همپوشانی قابل توجه با این مقاله قبلاً در هیچ جا و یا کنفرانسی ارائه نشده و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی برای مجله یا کنفرانس دیگری نیست.

3- همه نویسندگان مقاله از کلیه محتویات علمی و نیز ترتیب قرارگیری نامو مشخصات و وابستگی شغلی خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.

4- چنانچه در هر زمان خلاف موارد فوق و یا بروز هرگونه تقلب یا تخلف  پژوهشی در رابطه با این مقاله اثبات شود، عواقب ناشی از آن متوجه ایشان است و دبیرخانه کنفرانس مجاز است با ایشان (و همکاران) مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.