تمدید مهلت ارسال مقالات
1399-07-28
تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست محققان عزیز و تصمیم کمیته اجرایی کنفرانس، مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ  15 آذر ماه تمدید شد. بنابراین محققان عزیز می توانند با عضویت در کنفرانس نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمایند.