دکتر محمدرضا عارف

دکتر محمدرضا عارف

رئیس کمیته سیاستگذاری همایش
infoic4i.ir
انجمن c4i
دکتر ابوطالب شفقت

دکتر ابوطالب شفقت

رئیس همایش
shafeghatic4i.ir
دانشگاه
دکتر علی‌جبار رشیدی

دکتر علی‌جبار رشیدی

دبیر همایش
rashidiic4i.ir
دانشگاه
دکتر امیر محترمی

دکتر امیر محترمی

دبیر علمی کنفرانس
mohtaramimut.ac.ir
دانشگاه
مهندس پوریا قلی پور

مهندس پوریا قلی پور

عضو کمیته برگزاری
pgh.nic1852gmail.com
دانشگاه صنعتی مالک اشتر / مجتمع دانشگاهی برق و کامپیوتر / پژوهشکده فناوری اطلاعات و فرماندهی و کنترل

کمیته اجرایی

دکتر حسن کشاورز

دکتر حسن کشاورز

دبیر اجرایی
keshavarzic4i.ir
دانشگاه صنعتی مالک اشتر